(?)

TKD Vereniging Jirugi

Taekwondo ‘De kunst van de voet (tae) en de vuist (kwon)’, is van oorsprong een Koreaanse gevechtssport. Het moderne taekwondo is echter een synthese van oud-Koreaanse gevechtskunsten met hun vele voet- en beentechnieken en het Japanse karate met veel arm- en handtechnieken. Taekwondo onderscheid zich van andere oosterse gevechtskunsten met name door haar zeer krachtige en geavanceerde traptechnieken. Daarnaast moet taekwondo worden gezien als een ethische sport. Sportiviteit, hoffelijkheid en wederzijds respect nemen een centrale plaats in.

De trainingen bestaan uit een traditioneel gedeelte waarin in eerste instantie getraind wordt op het technisch correct uitvoeren van verschillende standen, stoot- en traptechnieken en afweren. Deze oefeningen dienen als basis voor het aanleren van zelfverdedigingsoefeningen en stijlvormen. Daarnaast kennen de trainingen een sparringsgedeelte waarin de vaardigheden voor het vrije gevecht worden aangeleerd. Voor het aanleren van vaardigheden is het uiteraard belangrijk om gedurende de training aandacht te besteden aan het trainen van kracht, lenigheid, snelheid, coordinatie en andere conditionele aspecten.

Trainingseffecten

De trainingseffecten bestaan uit een verbetering van coordinatie, lenigheid, algemeen uithoudingsvermogen, spieruithoudingsvermogen en snelheid. Daarnaast is een belangrijk neveneffect dat men zichzelf leert verdedigen. Ook heeft taekwondo, door duidelijke ethiek, voor de jeugd een sterk opvoedkundige waarde.

TBN

Taekwondo Vereniging Jirugi is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland. Dit is de enige landelijk en internationaal erkende sportbond die de belangen van de taekwondo-sport behartigd. De TBN is aangesloten bij het Nationaal Olympisch Comite*Nederlandese Sport Federatie (NOC*NSF), de European Taekwondo Union (ETU) en de World Taekwondo Federation (WTF). Meer dan 150 landen maken deel uit van deze organisatie. De TBN verplicht de aangesloten verenigingen een erkende Taekwondo-instructeur in huis te hebben met een V.W.S. erkende opleiding en een bondsbevoegdheid tot lesgeven. TBN-leden zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen.

Trainingen

Vanaf ongeveer 6-jarige leeftijd kan men deelnemen aan de trainingen die, behoudens medische conta-indicaties, geschikt zijn voor iedereen ongeacht conditie en geslacht. Taekwondo kan zowel op recreatief als op wedstrijdniveau beoefend worden. Men kan deelnemen aan 2 gratis proeftrainingen. Bij verdere deelname is men contributie en inschrijfgeld verschuldigd. Het Taekwondo onderricht geschiedt op eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel. De trainingen van Taekwondo Vereniging Jirugi worden gegeven in de dojo in sporthal ‘De Kwel’.

De trainingstijden zijn :

6 t/m 10 jaar vrijdag 17.00 – 18.00

11 jaar + vrijdag 18.00 – 19.30

 

Inschrijving

Bij inschrijving dient een volledig ingevuld inschrijfformulier te worden ingeleverd met  €10,00 inschrijfgeld. Eventuele gezondheidsproblemen / aandoeningen melden bij de instructeur. Er kan een medische verklaring van een arts gevraagd worden. Tevens is men zich verplicht aan te melden bij de TBN via de vereniging. Alleen TBN-leden zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen, kunnen deelnemen aan activiteiten zoals examens, wedstrijden e.d.

Aanmeldingsprocedure TBN

U kunt zich via uw vereniging bij de TBN aanmelden. Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

Opzegging lidmaatschap TBN

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie(www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening.   Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributie-verplichtingen lopende heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging betekent niet automatisch opzegging van het TBN lidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u wegens een verhuizing verder sport bij een andere Taekwondo vereniging. Vergeet niet zo'n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.

 

Contributie van de vereniging

De contributie per trainingsperiode  jan-jun of  aug-dec  is € 70,00 (per trainingsperiode)                                 
De contributie dient bij aanvang van elke trainingsperiode betaald te worden op: NL04 INGB0009478691 t.n.v. JIRUGI, St.Annastraat 20, 5431 BE Cuijk.
Contante betaling is ook mogelijk.

De contributie voor een trainingsperiode moet voor 20 januari en voor 20 augustus betaald zijn. Indien de contributie niet tijdig ontvangen is, ontvangt u een herinnering per e-mail om alsnog de contributie te voldoen. Wanneer een 2e herinnering verstuurd moet worden, wordt het verschuldigde bedrag met € 10,00 euro wordt verhoogd.  Als na 2 weken nog niets is ontvangen, wordt de toegang tot de training geweigerd. Bij afwezigheid op de trainingen wordt de contributie doorberekent, tenzij vooraf is aangegeven dat er een periode van afwezigheid volgt. De vereniging behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen.

 

Etiquette

De etiquette binnen het Taekwondo bestaat uit een aantal regels en gedragingen m.b.t. discipline en respect. Een instructeur zal bijvoorbeeld bewust streng, maar rechtvaardig optreden en regels hanteren. Duidelijkheid is essentieel tijdens een training en dit kan alleen als de leerlingen en instructeur elkaar begrijpen en respecteren. Het onderling respect tussen de leerlingen onderling en t.o.v. de instructeur is van groot belang voor een goede samenwerking en sfeer in de groep. De toepassing van de etiquette verschilt natuurlijk per werelddeel, per instructeur en ook per persoon. Tijdens de trainingen begint dit al in de vorm van vriendelijkheid en correct gedrag. Natuurlijk zijn er de nodige regels in de dojo (trainingsruimte). Hieronder staan een aantal regels.

- omkleden in de kleedkamer en niet thuis zodat men in dobok (TKD pak) over straat loopt
- correct gekleed in een schone, witte en gestreken dobok
- geen hemden/T-shirts onder de dobok m.u.v. dames
- de ti (band) goed omgeslagen en vastgemaakt met een platte knoop. De uiteinden even  lang en eindigend op de bovenbenen - ten allen tijde de juiste graduatie (bandkleur) dragen
- alleen dangraadhouders mogen een dobok met zwarte v-kraag dragen
- geen emblemen op de dobok aanbrengen m.u.v. het Jirugi embleem
- net en verzorgt uiterlijk, dus gewassen en schone korte nagels
- eventuele wondjes goed verzorgt en afgedekt i.v.m. besmettingsgevaar
- geen sierraden of andere scherpe voorwerpen dragen
- groeten wanneer je de dojo betreed of verlaat. Dit groeten is een uiting van respect (t.o.v. je instructeur en medeleerlingen)

- zowel bij aanvang als aan het eind van de training stelt iedereen zich netjes op om te groeten. Van rechtsvoor (hoge band) tot linksachter (lage band)
- de trainingen beginnen op vooraf gedefinieerde tijden. Bij te laat komen, wacht je bij de ingang van de dojo tot de instructeur bij je komt
- geen mobiele telefoons aan tijdens de training (m.u.v. de telefoon van de instructeur)
- verlaat nooit ongevraagd de dojo, laat de instructeur weten waar je bent
- niet praten tijdens uitleg en tijdens de rest van de training is het gewenst dat men zich gedraagt en minimaal praat
- geen schoenen dragen in de dojo (m.u.v. trainingsschoentjes die alleen in de zaal gedragen worden)
- het is gebruikelijk en wel zo hygienisch om direct na de training te douchen
- neem een bidon met water mee zodat tussendoor gedronken kan worden
-
 ga voor de training naar de toilet en niet tijdens de training
- de laatste training van de maand is er ‘kijkles’. Tijdens de ‘kijkles’ is het wel gewenst dat het stil is langs de kant
- een nieuw lid dient binnen een maand over te gaan tot aanschaf van een dobok. Deze is o.a. te bestellen via de vereniging
- Taekwondo is niet bedoeld om buiten op straat uit te voeren. Enkel in uiterste noodzaak mag men ter verdediging Taekwondotechnieken gebruiken
- Wanneer leden de naam van de vereniging schaden, heeft de vereniging het recht deze leden te royeren

Marc Thijssen  -  Sint Annastraat 20  5431 BE Cuijk     06 44448704